fbpx

תנאי שימוש באתר ובפלייבקים

כי חשוב לנו לשים הכל על השולחן

הסכם תנאי השימוש והרכישה באתר פלייבקס playbacks.co.il

מטעמי נוחות, הכתוב נכתב בלשון זכר אך פונה לשני המינים, גברים ונשים כאחד.

דברי פתיחה
ברוכים הבאים לפלייבקס (להלן: “playbacks.co.il” או “האתר”). הורדת פלייבקים.
האתר מופעל על-ידי Music-ID. השימוש באתר וכל תכניו מותנת בהסכמתך ואישורך לכתוב בתנאי השימוש הבאים.

אתר פלייבקס playbacks.co.il המופעל ע”י Music-ID (להלן: האתר), משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי משתמשי וגולשי האינטרנט.

האתר פועל ברשיון אקו”ם ומגן על זכויות היוצרים.

בקריאת הכתוב בעמוד זה ובמילוי כל טופס בכל עמוד באתר פלייבקס ושליחתו אלינו, אתה מצהיר בזאת כי הנך מסכים לקבל מאיתנו מכתבי תגובה לכתובת האימייל שלך והנך מצהיר כי לא תהיה לך טענה לשליחת “דואר זבל” בגין תגובה זו. הוראות השימוש הכתובים האתר זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו בסיס משפטי לכל דיון בינך לבין פלייבקס. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש הכתובים בעמוד זה במלואם ובתשומת לב יתרה.

המשתמש הגולש באתר (להלן “אתה”) מביע את הסכמתו לתנאי השימוש.
פלייבקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה בכל עת, להוסיף או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו או לחלקו. תנאים אלה חלים על השימוש ב playbacks.co.il ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת. כמו כן התנאים הבאים חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. השימוש בplaybacks.co.il ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

הגבלת השימוש למטרות אישיות בלבד.
האתר playbacks.co.il נועד אך ורק לשימוש אישי בלבד. נאסר על המשתמש : להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשכפל או למכור דבר הקשור באתר כולו או לחלקו.

שימוש באתר
1. פלייבקס – playbacks.co.il שומרת לעצמה את הזכות להימנע מלתת שירות, וכן להתנותו בתנאים ו/או לבטל פעולות בדיעבד בשל הפרת תנאי השימוש, לרבות במקרה בו פלייבקס – playbacks.co.il סבורה כי אופן השימוש באתר מפר הוראות הסכם זה ואו כל דין ואו פוגע באינטרסים המסחריים של פלייבקס.

2. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לנשיאה במלוא היקפו של כל סיכון הכרוך ואו הנובע מהשימוש.
פלייבקס – playbacks.co.il ו/או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות הנובעת מהשימוש באתר או מתוצאות שימוש כאמור, לרבות בגין הסתמכות על המידע המתפרסם בו.

3. פלייבקס – playbacks.co.il שומרת על זכותה לשנות בכל עת את מחיר המוצרים.

4. באם נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את Music-ID. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.  על מבצע הרכישה לקרוא בעיון את פרטי המוצר לפני ביצוע הרכישה.

5. פלייבקס – playbacks.co.il רשאית להפסיק את השימוש שלך באתר אם לא תעמוד בתנאי הסכם זה.

6.  מבצע הרכישה מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד Music-ID,בעליה, ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או צד ג’ כלשהו הקשור לאתר והוא פוטר אותם בזאת מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת שמישותו,איכותו, אופיו,השימוש בו, ו/או איחור באספקתו.

7. באם יבקש מבצע הרכישה לפנות בבקשת עזרה ו/או הבהרה, ו/או דרישה כלשהי , יעשה זאת בפניה למפעילי האתר באמצעות דף יצירת קשר המופיע בתפריט האתר, וינסח הודעה קצרה למפעילי האתר בה הוא מפרט את רצונו. Music-ID אינה מתחייבת על זמן התגובה לפניות, אך תעשה ככל האפשר לחזור במהירות האפשרית עם תגובה כלשהי לפניה שנעשתה.

ביצוע עסקאות באתר
באתר מוצעים למכירה תכנים מוזיקלים: פלייבקים, אלבומים, קאברים ועוד.
המבצע פעולת קנייה באתר מצהיר בכך כי הינו מסכים לתנאי ההתקשרות המופיעים באתר וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ואו תביעה כנגד בעלי האתר ואו מפעיליו מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר המופיעות באתר או בהסכם זה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מהווה פעולת קנייה באתר הסכמה לתנאים הבאים:
א. תנאי מוקדם לאישור פעולת קנייה באתר הנה אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.

ב. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי,ההזמנה אינה תקפה ואינה מחייבת את Music-ID לספק את השירות/המוצר.

ג. פלייבקס לא תישא באחריות לחריגה מתנאי העסקה בגין גורמים ו/או אירועים אשר אינם נתונים לשליטתה, באופן מלא או באופן חלקי, לרבות באם יגרמו תקלות במחשוב ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך המכר.

ברצוננו להדגיש כי אין אנו מתחייבים לתת מענה בכל עת ובכל שעה. לכן, כאשר אתה רוכש פלייבק דרך האתר שלא בשעות הפעילות המצויינות בעמוד יצירת קשר, עליך לקחת בחשבון שאם קרתה תקלה כלשהי, היא תטופל רק כשיגיע מועד שעות הפעילות הבא.

ביטול עסקה
כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
יובהר כי המוצרים הנמכרים באתר הם קבצים דיגיטלים שמועברים אוטומטית ומיידית למבצע הרכישה עם ביצוע הפעולה
ולכן יחולו על העסקה התנאים הבאים:

א. אם המוצר ו/או השירות טרם נמסרו ו/או נשלחו למבצע הרכישה, מבצע הרכישה יהיה רשאי לחזור בו מביצוע הרכישה במשך 14 יום מרגע ביצוע הרכישה באתר, וזאת ע”פ ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.

ב. אם המוצר ו/או השירות כבר נמסרו / הועברו / נשלחו  למבצע הרכישה – לא יוכל לחזור בו מביצוע הרכישה ויהיה חייב בתשלום מלא עבור המוצר/ השירות שרכש.

ג. אם התשלום על המוצר ו/או השירות נעשה דרך שירות פייפאל, ההחזר יהיה בגובה מחיר הפלייבק לבדו ללא עלות עמלת פייפאל.

זהות הרוכש ופרטיו
א. מבצע הרכישה הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

ב. מבצע הרכישה הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

ג. מבצע הרכישה הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ד. מבצע הרכישה הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל .

אי נתינת שירות
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא Music-ID, רשאית למנוע ממבצע הרכישה מלרכוש מוצרים/שירותים באתר, באמצעות חסימה שלו בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. מבצע הרכישה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

ב. מבצע הרכישה הפר תנאי מתנאי התקנון;

ג. מבצע הרכישה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

ד. מבצע הרכישה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בMusic-ID או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מצד ג’ כלשהו.

ה. בכוונת מבצע הרכישה לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו בכל דרך או צורה שהיא.

רישום לאתר
כדי לרכוש מוצר/שירות יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

מעבר לשימוש הנ”ל Music-ID מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, Music-ID לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

מידע מסחרי ופרסומות
בהרשמה לאתר, הנך מסכים לכך שלכתובת הדואר האלקטורני שהזנת בתהליך ההרשמה לאתר, יישלחו עדכונים, ותכנים פרסומיים מטעם מפעילי האתר.

כמו כן, אין פלייבקס אחראים לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו ב playbacks.co.il פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים ב playbacks.co.il תתבצע בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. פלייבקס אינם צד לכל עסקה כזו. פלייבקס לא יישאו באחריות לשיוצע במודעות המתפרסמות באתר playbacks.co.il או שירכשו באמצעותן.

הגבלת אחריות

  • אתר פלייבקס – playbacks.co.il ניתן לשימוש כמו שהוא ועם כל פגמיו.
  • אין פלייבקס – playbacks.co.il מתחייבים ששירותם יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למערכותיהם או מפני תקלות במערכותיהם.
  • אין באפשרות פלייבקס להתאים את playbacks.co.il לפי צרכיו של כל משתמש.
  • אין פלייבקס אחראית לכל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע המופיע בו או באתרים שאליהם מופנים ע”י הקישורים מplaybacks.co.il.
  • אין פלייבקס מתחייבים ששירותי playbacks.co.il יתנהלו כסדרם וללא תקלות.
  • פלייבקס רשאית לשנות בכל עת את : האתר, תוכנו, שירותיו וזמינותו, עפ”י שיקול דעתם המוחלט.
  • כמו כן אין לראות באתר האינטרנט משום הצהרה לגבי העדר וירוסים באתר.
  • השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.
  • המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מפלייבקס, שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.


קישורים

אין פלייבקס אחראית לאתרים שאליהם אתה מופנה ע”י הקישורים מ playbacks.co.il והביקור באתרים אלה הוא על אחריותך בלבד. אין פלייבקס מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל ופלייבקס לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל פלייבקס אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים. במקרים מסויימים יתכן ויושתלו במחשבכם “קוקיס” על ידי החברות המפרסמות. לפלייבקס אין כל נגיעה או גישה למידע זה ואנו לא קשורים אליו.

זכויות יוצרים
1. השימוש באתר מוגבל לצפייה ולרכישת מוצרים שבבעלות פלייבקס playbacks.co.il בלבד.
כל שימוש אחר בתכנים ובתוכנה הכלולים באתר, לרבות הפצה, שכפול (לרבות על ידי העתקה ישירה ואו עקיפה), מסחר, פרסום, תצוגה, ו/או עיבוד של תכנים המופיעים באתר, ו/או כל חלק מהם הנם אסורים בהחלט. למען הסר ספק, יובהר כי שימוש כאמור יקים לפלייבקס עילת תביעה כנגד המפר.

2. זכויות היוצרים בטקסטים, גרפיקות, קטעי סאונד ובכל יצירה אחרת שחוברה לצורך הכללתה באתר, שייכות לפלייבקס.
אין להעתיק, לשכפל, לבצע בפומבי, לשדר, להשכיר, לעבד או להפיץ כל חלק מיצירות אלו ללא הסכמתה המוקדמת בכתב.

3. התוכנות הכלולות באתר הנם קניינה הבלעדי של חברת Music-ID.

4. התכנים הכלולים באתר לרבות טקסטים, עיצובים גראפיים,כתוביות לוגו וקישורים (LINKS) הנם קניינה הבלעדי של חברת Music-ID ומוגנים ע”י דיני זכויות יוצרים וסימני מסחר ואו כל דין. כל שימוש שייעשה בתכנים הנ”ל, ואשר מנוגד לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל”ב 1972 ולקבוע בכל דין, הנו אסור.

5. חברת Music-ID שומרת על זכויות היוצרים של האמנים ומשלמת תמלוגים כחוק ופועלת ברשיון אקו”ם.

שינוי סולם

כיוון שאת הפלייבקים בקטלוג שלנו אנו מפיקים ואנו שומרים את כל הפרוייקטים שלהם וכן כיוון שמדובר (לרוב) בכלים ממוחשבים ולא בנגנים חיים, יש לנו את האפשרות לשנות את הסולם כל פלייבק בקטלוג מתוך הפרוייקט המקורי מבלי לבצע אי אילו מניפולציות שיפגעו איכות הסאונד. כחלק מעלות הפלייבק הלקוח רשאי לקבל את הפלייבק בסולם אחד נוסף ללא תשלום. על כל בקשה נוספת לשינוי סולם נוסף מעבר לזה, יגבה תשלום בעלות של 35 שקלים בעבור זמן העבודה הנוסף שלנו באולפן לצורך שינוי סולם הפלייבק בשנית.

שונות
כדי לאפשר לך לרכוש מוצרים “אונליין” בעזרת כרטיס אשראי, תתחייב להפעיל קבלת “קוקיס” במחשב שלך.
פלייבקס מתחייבים שהשימוש שפלייבקס תעשה ב”קוקיס” יוגבל לחיוב התשלום במערכת סליקה. עליכם לדעת מראש כי זהו המצב והנכם מסכימים לתנאי זה.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
התנאים דלעיל מבטאים את ההסכמות שבין המשתמש לפלייבקס בקשר לשימוש באתר.
תנאי השימוש הנ”ל יפורשו לפי הדין בישראל ויחול עליהם הדין בישראל.

פלייבקס שומרת לעצמה מלוא הזכויות, לרבות הזכות לבצע שינויים באתר ובהסכם זה.

דין ומקום שיפוט
המסמך יפורש עפ”י חוקי מדינת ישראל.
כל תביעה שתוגש כנגד פלייבקס תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל.
סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות.

התקנון עודכן בתאריך 29 ביולי, 2021 וניתן לשינוי בכל עת ע”י Music-ID ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 
נגישות